KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH.

NA PODSTAWIE PRZEPISÓW:

POLSKI: UMOWA EUROPEJSKA DOTYCZĄCA MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH.

FRANCUSKI: L’ACCORD EUROPEEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE.

ANGIELSKI: THE EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROADKONWENCJE SPORZĄDZONA ZOSTAŁA W GENEWIE W DNIU 30.09.1957R. W POLSCE RATYFIKOWANO JĄ W 1975 ROKU. UMOWA ADR JEST NOWELIZOWANA RAZ NA DWA LATA W ROKU NIEPARZYSTYM.

KONWENCJE SPORZĄDZONA ZOSTAŁA W GENEWIE W DNIU 30.09.1957R. W POLSCE RATYFIKOWANO JĄ W 1975 ROKU. UMOWA ADR JEST NOWELIZOWANA RAZ NA DWA LATA W ROKU NIEPARZYSTYM.


KIEROWCO PAMIĘTAJ! 


PRZEWÓZ DOWOLNYM POJAZDEM TAKICH TOWARÓW JAK:PODUSZKI POWIETRZNE, GAZY, ODPADY MEDYCZNE, FARBY, ALKOHOL, ASFALT, PALIWA, PERFUMY, DEZODORANTY I INNE-WYMAGA UPRAWNIEŃ DLA KIEROWCY !!!
towar adr thumbnail – ROLMINEX

Plan zajęć

Kurs podstawowy rozpoczęcie piątek 22.10.2021 godz. 16:00
Cena kursu: 500 PLN 

Piątek16:00
Sobota8:00
Niedziela 8:00  + egzamin państwowy

Kurs specjalistyczny – cysterny 26.10.2021
Cena kursu: 400 PLN 

Wtorek 16:00
Środa11:00 + egzamin państwowy
ok godz. 16:00 egzamin państwowy

Kurs specjalistyczny – materiały wybuchowe  ( klasa 1) 28.10.2021 godz. 09:00           
Kurs specjalistyczny – materiały promieniotwórcze  (klasa 7) 29.10.2021  godz. 09:00

Wymagania i dokumenty potrzebne przy zapisaniu się na kurs:

 • ukończone 21 lat
 • prawo jazdy co najmniej kat. B

Szkolenie kierowców i innych osób w ROLMINEX w zakresie ADR obejmuje:

 • podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas / oprócz klasy l i 7 oraz przewozu w cysternach/,
 • specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach,
 • specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy l
 • specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie:

 • znał podstawowe akty prawne międzynarodowe i krajowe regulujące problematykę przewozu towarów niebezpiecznych,
 • znał wymogi stawiane kierowcy przewożącemu towary niebezpieczne,
 • znał klasy towarów niebezpiecznych,
 • znał główne rodzaje zagrożeń oraz sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom,
 • znał obowiązki przewoźnika/kierowcy, nadawcy oraz odbiorcy w zakresie ADR,
 • znał wyposażenie pojazdu,
 • znał znaki i naklejki ostrzegawcze oraz ich rozmieszczenie na pojeździe,
 • znał dokumenty wymagane w transporcie towarów niebezpiecznych,
 • znał podstawowe środki ostrożności stosowane, w czasie załadunku i rozładunku,
 • potrafił załadować i układać sztuki przesyłki z uwzględnieniem zakazu ładowania razem,
 • znał sposoby ochrony towaru przed działaniem osób trzecich,
 • znał czynności kierowcy w czasie przewozu towarów niebezpiecznych oraz posiadał wiadomości na temat transportu kombinowanego,
 • znał działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
 • potrafił zabezpieczyć miejsce wypadku, udzielić pierwszej pomocy, ugasić pożar,
 • znał zakres i kompetencje organów nadzorczokontrolnych w transporcie towarów niebezpiecznych,
 • znał zakres odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej za naruszenie przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych,
 • posiadł wiadomości na temat ochrony środowiska.

UWAGA!  KARA ZA BRAK UPRAWNIEŃ ADR TO 2000 PLN DLA KIEROWCY !!!

PRZEPISY ADR – ROLMINEX